Gift – Marcel Mauss‘ Kulturtheorie der Gabe

Gift - Marcel Mauss' Kulturtheorie der Gabe

von Stephan Moebius und Christian Papilloud (Hrsg.)